r פירוש אור האפילה לפרשת נשא - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת נשא

23 ינואר

נשא את ראש בני גרשון, הזמן המובחר בחיי האדם הוא עשרים שנה והוא מבן שלשים ועד בן חמשים והוא הזמן שבו יעמוד האדם בלי תוספת בלי חסרון לפיכך נבחר זה לעבודת המקדש והם האנשים המיושבים במצבם המושלמים בכחם. וכל הספירות האלו בגלל המשמרות לפי שמשה רבנו חלק אותם משמרות משמרות וכיון שבא דוד המלך ושמואל החוזה תקנו אותן עשרים וארבע משמרות, הכהנים כ"ד משמרות והלוים כ"ד משמרות ונתנו עליהם ממונים, וקראו לכל משמר בשם הממונה שעליו יהוידע יהויריב, והמשמר שתחת יהוידע נקארת משמרת יהוידע וכן שאר כל המשמרות. עשרים וארבעה חלונות היו במקדש ובהן בגדי כהונה ועל כל חלון כתוב שם הממונה שעליו וכל משמר שיעמוד קוראין אותו בשם אותו הממונה ואפילו לאחר מותו, וילבשו המחלצות כל משמר מחלונו ששמו כתוב עליו. על פי ה', פקד אותם משה איש איש על עבודתו ועל משאו, ואפילו הלוים זה עם זה לא יתעסקו זה בעבודת האחר כמו שהדגימו בר' יהושע ור' יוחנן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0