r פירוש חיי שלום לפרשת ויחי - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת ויחי

23 ינואר

ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם.    הנה יש לדקדק אומרו ומולדתך דהיל"ל והבנים אשר הולדת כמ"ש לעיל ועתה שני בניך הנולדים לך למה נקט בתחילה לשון בנים וכאן נקט לשון ומולדתך, ועוד יש לדקדק אומ' אשר הולדת ל' עבר היל"ל אשר תוליד כמו שת"א דתוליד כי לא מצינו שיוסף הוליד בנים קודם מנשה ואפרים לא במקרא ולא בדרז"ל וגם לא מצינו שהוליד אחר מנשה ואפרים כלום וא"כ איך יהיו ד"ת לבטלה ח"ו ורש"י ע"ה פי' ומולדתך וגו' אם תוליד וכו' ע"כ והוא דחוק דקשה גם על פירושו קושיא דבסמוך ועיין רשב"ם וראב"ע.  ונלענ"ד אם אפשר ואם בעיני ה' יכשר בהקדים דברי הזוהר פ' ויצא דף קנ"ג. ומה שפירש בו הרש"ב ע"ה בס' מק"מ משם הר"ב זלה"ה וז"ל הזוהר יוסף זכה למהוי צדיק לעילא בגין דנטר את קיימא בנימין איהו צדיק לתתא לאתעטרא שמיטה בין תרי צדיקי יוסף הצדיק ובעמין הצדיק וכי בנימין צדיק הוה אין דכל יומוי לא חטא בהאי את קיימא ואע"ג דלא אזדמן ליה עובדא כיוסף אי הכי אמאי אקרי צדיק אלא כל יומין דיעקב הווה באבלא דיוסף לא שימש ערסיה, ואיתימא דכד אתנטיל יוסף מיעקב רביא הוה ולא נסיב ואת אמרת דלא שימש ערסיה אלא אע"ג דאזדווג לבתר לא בעא לשמשא ערסיה ואנן הכי תנן בשעה דשאיל יוסף לבנימין א"ל אית לך אנתו א"ל אין א"ל אית לך בנין אין. והיך איקרון א"ל על שם אחי וכו' גרא ונעמן וגו' דכתיב ובני בנימין בלע ובכר וגו' ואת אמרת דלא שימש אלא בההיא שעתא לא הוו ליה, ואי תימא ובני בנימין בלע ובכר. כד עאלו למצרים הכי הוא ודאי. דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שימש ערסיה ואוליד בנין ואמר בנימין הא יוסף אחי את קיימא דאבא הוה דהא ברית סיומא דגופא איהו כיון דאיהו אתאביד אנא אהא נטיר אתריה דאחי ואי תימא הא בההוא זמנא דאתאביד לא הוה צדיק דצדיק לא הוי עד דאיערע עובדא ביה אלא כולהו הוו ידעי מיעקב דיעקב הוה ידע דאתר לא ירית יוסף ובג"ד אוריך בלבן כ"כ עד דיסתיים גופא ומאן הוא סיומא דגופא ברית וע"ד כתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו' דהא ודאי השתא אשתלים גופא כיון דגופא אשתלים בעינא למיזל ובג"כ בנימין ידע ונטר אתריה דאחוי כיון דאתי יוסף ואשתכח בנימין הדר לביתיה ושימש ערסיה ואוליד בנין וע"ד קב"ה עבד ליה צדיק לתתא ויוסף צדיק לעילא עכל"ל.

0