r פירוש חיי שלום לפרשת זאת חקת - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת זאת חקת

23 ינואר

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך וגו'.


   הנה יש לדקדק אומרו זאת חקת התורה וכו' דבר אל בני ישראל שהיל"ל דבר אל בני ישראל זאת חקת התורה וכו', גם יש לדקדק אומרו זאת חקת התורה שהיל"ל זאת חקת הפרה, גם אומרו ב"פ לאמר ממ"נ חד מנייהו מיותר.
   ונלענ"ד לפי פשוטן של דברים אם אפשר שפסו' זה דהיינו זאת חקת התורה משמש לפר' הקודמת לו ולפ' פרה, ונקדים מה שדרז"ל ע"פ כי חק לישראל הוא וז"ל כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"ה שנ' כי חק לישראל הוא ומאי משמע דהאיי חק לישנא דמזוני הוא דכתי' ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא הטריפני לחם חקי.


   גם נודע משרז"ל ע"פ לתת מנת לכהנים למען יחזקו בתורת ה' כל מי שעוסק בתורה יש לו מנת וכל מי שאינו עוסק בתורה אין לו מנת ע"כ, ונודע שלא זכו הלוים לאכול משלחן גבוה דהיינו שיקחו את המעשר מישראל אלא בשביל שהם עבדי השי"ת ועוסקים בתורתו וכמש"ל כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד וע"כ בימי עזרא שלא מצא שם לוים כמ"ש ואבינה בעם ומבני לוי לא מצאתי שם עמד ותיקן שיתנו המעשר לכהנים.


   מעתה ז"ש וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר פי' לאמר ללוים, ומה יאמרו להם זאת חקת התורה כלומר כל הנז' בפ' דלעיל מענין המעשר כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר וגו' ואכלתם אתו בכל מקום הוא חקת התורה פי' מזונות שנתן לכם השי"ת בשביל שאתם עובדים אותו ועוסקים בתורה כנז"ל הטריפני לחם חקי ואמר אשר צוה ה' לאמר פ"ב (ר"ת פעם ב') פי' שיאמרו הלוים לזרעם אחריהם שלא זכו במעשר אלא בשביל שיחזקו בתורת ה' כל מי שעוסק בתורה יש לו מנת וכל מי שאינו עוסק בתורה אין לו מנת וכנז"ל ואעפ"י שכתוב לעיל כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד רמז עוד באמרו זאת חקת התורה לומר שאפי' אינם עובדים ממש במקדש אלא עוסקים בתורה ובהלכות עבודה לוקחים המעשר מישראל לפרנסתם ואח"כ אמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה וכו' לצוות את ישראל במצות פרה אדומה ודו"ק ונכון.

0