r פירוש חיי שלום לפרשת חיי שרה - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת חיי שרה

23 ינואר

ואברהם זקן בא בימים.


   כתב הרמ"ב זלה"ה בספרו מאיר לארץ וז"ל הנה אמרו בתיקו' תיקון ע' דף קל"ז א"ר אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאין עד דאתא אברהם ומאברהם ואילך הוו מתמעטין בשנין א"ל ברי ריבויא דשנין ואריכו דיומין אינון מא"א ומיעוטא דיומין ושנין מז"א ובג"ד באברהם אתאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה"א זעירא עכ"ל. 


   יש מקום שאלה שאמרו במסכת מציעא פ"ז עד אברהם לא הוה זקנה מאן דבעי למשתעי בהדי אברהם הוה משתעי בהדי יצחק ומאן דהוה בעי למשתעי בהדי יצחק הוה משתעי בהדי אברהם ובעא אברהם רחמי והוה זקנה שנ' ואברהם זקן בא בימים, והנה כפי הנז' בתיקו' שעד אברהם היו נשפעים מא"א ריבוייא דשנין ואריכו דיומין א"כ היה ראוי בענין לובן הזקן להיות להיפך שעד אברהם יהיו כולם שערותיהם לבנים בסוד ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקי, ופ' זה מיירי בא"א כמ"ש רבי' האר"י ז"ל בפי' אדר"ז ובדרוש תלת רישין יעו"ש, ומאברהם ואילך היה ראוי שלא יהיה להם לבנונית השערות כלל או שיהיו כולם גם עד זקנה ושיבה שערות שחורות בסוד קוצותיו תלתלים שחורות כעורב בסוד ז"א כמ"ש הר"ב זלה"ה כיון שנשפעים מז"א מיעוטא דיומין ושנין כנז' בתיקו' והשם יאיר עינינו עכ"ל הרמ"ב ז"ל. 


   והנלע"ד בתירוץ קושיא זו אם אפשר והוא כי נודע שהפרצופים העליונים שבכל העולמות מתלבשים זה בזה והשפעת פרצוף העליון עוברת דרך פרצוף התחתון הסמוך לו אשר תחתיו, וכן עזה"ד מפרצוף לפרצוף וכמ"ש הר"ב זלה"ה בע"ח ש' המלכים פ"א כי כל דבר תחתון יש בו כח עליון בהכרה המתפשט בו יעו"ש, עד שתגיע ההשפעה ההיא למי שנשתלחה לו ברצון המאציל ב"ה וכשההשפעה עיקרה מפרצו' עליון אין הפרצופי' אשר תחתיו משמשים לאותה השפעה אלא למעבר בעלמא ומ"מ אותה השפעה בעוברה דרך פרצוף התחתון נגמרת על ידו וקונה עביות ממנו כדי שיוכלו התחתונים לקבל אורה ונודע ג"כ שמפני התלבשות הפרצופי' זה בתוך זה הם נעשים נשמה זה לזה, ר"ל העליון נשמה לתחתון ממנו וכן עזה"ד ונמצא שהתחתון כלול מהעליון ע"י התלבשות העליון בתוכו באופן שההשפעה כלולה מהעליון ומהתחתון אלא שלפעמים עיקר ההשפעה מהעליון ולפעמים עיקרה מהתחתון כנודע כ"ז מדרושי הר"ב זלה"ה בכמה מקומות ומהן בש' תיקון הנוק' פ"ב אות ה' והנה בנדון זה הדורות הראשונים שהיו חייהם נשפעים מא"א היו מאריכים ימים להורות על עיקר השפעתם ושערותיהם שחורות להורות על גמר השפעת חייהם שנגמרה בעברה דרך פרצוף ז"א ודורות האחרונים שעיקר השפעות חייהם מז"א לא היו מאריכים ימים ושערותיהם לבנות להורות על אורות א"א המתלבשים בתוך ז"א באופן בין דורות ראשונים בין דורת אחרונים היו כל א' מהם כולל ב' הבחינות אלא שהראשונים עיקר השפעתם מא"א והאחרונים עיקר השפעתם מז"א ודו"ק.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0