r פירוש חיי שלום לפרשת כי תבוא - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת כי תבוא

23 ינואר

ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לה' אלהיך כאשר דבר.


   הנה יש לדקדק אומרו אשר עשה דדי שיאמר ולתתך עליון על כל הגוים לתהלה וגו' דמי לא ידע שכל העולם ומלואו מעשה ידיו ית' וכי יש ח"ו גוים שלא עשאם הוא, גם יש לדקדק אומרו ג' לשונות אלו לתהלה ולשם ולתפארת מה רומז בהם דלכאורה נראה שהוא כפל ענין במלות שונות והיה די באחד מהם, גם אומרו ולהיותך עם קדוש צריך ביאור.


   ונלענ"ד אם אפשר ונקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בפע"ח ש' העמידה בברכת המינים בכוונת אל תהי תקוה ובש' ערבית דר"ה פ"ו בכוונת תקוה טובה לדורשיך וז"ל באומרך אל תהי תקוה תכוין שהוא סוד תיק ו"ה כי יצירה ועשיה הם תיק ונרתק אל אותיות ו"ה דהוי"ה וזהו תקוה טובה שהאומות אין להם אחיזה רק בעשיה והיא נפש לבד ואפי' זו מצד הקליפה והרע שבה ובחינת רוח אין להם כלל ואנו מתפללים שלא יהא להם שום חלק אפי' בנפש דעשיה ולא יתפשטו כלל בקדושה וז"ס אל תהי תקוה ומתפללים שיהיה לנו תקוה שהוא לפחות נפש ורוח מצד הקדושה ולזה צריך לומר תקוה טובה כי לעולם צריך לפרש ל' השאלה והתפלה, ונפש ורוח ה"ס ו"ה וזהו תקוה טובה עכ"ל.

0