r פירוש חיי שלום לפרשת כי תשא - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת כי תשא

23 ינואר

ויאמר אלהים כה אמר ה' אלהי ישראל וגו' והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו.


    הנה לפי מה שכתבנו לקמן פר' מטות דלפעמים מתרגם אנקלוס מלת איש גבר ולפעמים אנש וכתבנו הטעם דכשכוונת הכתוב במלת איש אל גוף האדם מתרגמה גבר וכשהכוונה במלת איש על נפש האדם מתרגמה אנש, הנה יש לדקדק בכאן למה שינה המתרגם ותרגם שתי מלות ואיש הראשונות וגבר ומלת ואיש הג' תרגמה ואנש.   ונלענ"ד אם אפשר והוא כשנדקדק תחלה בל' הפסו' למה אמר עוד ואיש את קרבו אחר אמרו איש את אחיו ואיש את רעהו כי לכאורה קרובו הוא מיותר שהקרוב הוא בכלל האח והריע, ועוד יש לדקדק למה מלת קרבו חסרה וי"ו בין רי"ש לבי"ת, ויובן זה במ"ש רז"ל שעיקר חטא ע"ז תלוי בלבו של אדם דכתי' למען תפוש את בית ישראל בלבם ופי' המפרשים ז"ל הטעם מפני שעיקר חטא ע"ז הוא המאמין בלבו שיש בה ממש ח"ו אבל שאר העבודות שעושין לה הם טפלים לה לפיכך כשבא מרע"ה וצוה לבני לוי שיהרגו עובדי העגל באומרו להם והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו וכמו שפירש"י ז"ל רמז להם עוד באומרו ואיש את קרבו שיעשו מלחמה עם היצה"ר השוכן בקרבם כי אעפ"י ששבט לוי לא חטאו בעגל מ"מ אמר להם משה אעפ"י שמיד מעשה יצאתם שלא חטאתם בפועל שמא ח"ו נטה לבכם בהרהור אחר העגל ועיקר חטא זה תלוי בלב לפיכך אמר להם עוד ואיש את קרבו כלומר שתלחם נפש כל א' מכם עם יצה"ר השוכן בקרבו להסי' כל אמונה כוזבת מלבו ולפיכך נכתבה מלת קרבו חסרה וי"ו לרמוז האמור ולכך דקדק אנקלוס ע"ה ותרגם שתי מלות איש הראשונות גבר כי גופות האנשים של בני לוי הם פועלים המלחמה בעובדי העגל משא"כ מלת איש הג' שהיא רומזת לנפש כאמור תרגם אותה אנש כנז"ל ודו"ק וא"ש ההי"ב.

0