r פירוש חיי שלום לפרשת לך לך - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת לך לך

23 ינואר

כתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה כל נסיעות החסדים כדי להאיר אל רחל שהיא נגובה ויבשה דלית לה מגרמה כלום והחסדים שהם המים נותנים בה ליחות כמ"ש הר"ב זלה"ה בלי"ת פר' לך לך יעו"ש, ואחר זה כתיב ויגדל האיש וילך הלוך וגדל הוא סוד הגדלות שיתגדלו זו"ן תכלית הגידול ולא יהיה עוד בחי' קטנות שהוא סוד כינוי איש כנודע וכמ"ש בזו' פר' תזריע דף מ"ח ועיין בהרמ"ז שם וכ"כ הר"ב זלה"ה בספ' מבוא שערים ש"ה ח"ב פ"ה כי בהיות הז"א בן ו"ק נקר' עדיין איש ולא אדם יעו"ש וכ"כ בע"ח שער דרושי הצלם דרוש א' יעו"ש, אלא יהיה גדלות גדול עד מאוד ואותיות "מאד" אותיות "אדם" שרומז אל הגדלות כנז' שם בספ' מבוא שערים וזהו עד כי גדל מאד אכי"ר ודו"ק.

0