r פירוש חיי שלום לפרשת שלח לך - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת שלח לך

23 ינואר

ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה.


 


   הנה יש לשאול למה נק' העיסה בל' המקרא עריסה, והנה לפי פשוטו


פי' בערוך ערך ערס שהוא ל' עירוב יע"ש, כלומר ע"ש שמתערב הקמח עם המים בשעת גיבול העיסה זה בזה כמו שמתערבים החבלים של מטה הנק' עריסה כשמסרגין אותן זה בזה שתי וערב. 


   ולפי סוד הענין נלע"ד לפרש אם אפשר בהקדים מ"ש הר"ב זלה"ה בס' טעמי המצות פר' זו וז"ל הרח"ו ז"ל מורי זלה"ה היה נוהג ליקח חלה חלק א' ממ"ח תמיד אעפ"י שהולכת לשריפה וטעם הדבר הוא כי סוד החלה הוא שם הפנימי שבחכמת נקבא דז"א והוא עולה מ"ח כזה יו"ד ה"א ו"ו ה"ה ולכן החלה שיעורה א' ממ"ח ע"כ, גם נודע שנוק' דז"א נק' מיטה בסוד וישתחו ישראל על ראש המטה ערסא קדישא כמ"ש בזוהר.


   מעתה נתברר יפה למה קרא העיסה עריסה והוא כדי לרמוז לנו הסוד הנז' בהקדמת הר"ב זלה"ה וז"ש ראשית עריסותיכם שהיא בחי' חכמת נוק' דז"א ונק' מטה ערסא קדישא שסוד החלה בחכמה דידה הנקראת ראשית בסוד ראשית חכמה וזהו ראשית עריסותיכם חלה ואמר עריסתיכם בכינוי לכם לרמוז שבנוק' דז"א נחקקין כל דיוקנאו' נשמות בני ישראל בסוד כנסת ישראל שהיא כנסיה לכל נשמותם וזהו עריסתיכם, ודו"ק וא"ש ההי"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0