r פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת כי תשא

23 ינואר

ועתה אם תשא חטאתם וגו' אפ"ל שמשה רבי' ע"ה בכל מקום ובכל זמן הוא מתפלל על ישראל בתחנה ובקשה וכמה צערים הוא מצטער צער גדול עליהם כמ"ש ואתחנן ואתפלל כידוע. ועתה בעשיית העגל כ"י מסר נפשו עליהם באמרו ואם אין מחני נא וידוע שמיתת הצדיק מכפרת עונינו ובפרט מרע"ה רבן וגדולן של האומה הקדושה ישראל עם ה', וכאן בא בתחנונים לפני השי"ת באמרו ועתה וגו' אין ועתה אלא תשובה ועתה אם תשא חטאתם ר"ת גי' תטה ע"ה א"ל תטה לצד החסד והרחמים ואל תבא אליכם בא"ף וחימה ח"ו הרמוז בס"ת אם תשא חטאתם ס"ת גי' אף, ואם אין מחני נא, כלומ' ואם אין אתה עושה בגיני עשה בגין האבות וזכות י"ב שבטים וזכות ה' חומשי תורה, ותמצא מחני נא גי' בק"ם ס"ת של ג' אבות אברה'ם יצח'ק יעק'ב נשאר י"ז היינו י', ב' שבטים וה' חומשי תורה, א"נ זכור להם זכות תורה שבכתב ותושבע"פ, תורה שבכתב היינו אשר כתבת, ותורה שבע"פ היינו מספרך גי' ספר ס' היינו ס' מסתכות והשי"ת יצילנו משגיאות:    וראית את אחורי. מהו וראית את אחורי שמעתי שהראהו קשר של תפילין והוא כל טובות העוה"ז ומה שיתהווה בו והעוה"ז הוא ד' רוחות בכללו אבל הפנים לא הראהו והוא היו"ד ושי"ן של תפילין סוד ש"י עולמות:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0