r פירוש כסף צרוף לפרשת תזריע - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת תזריע

23 ינואר

וידבר ה' אמ"ל, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע למה נסמכה פרשת אדם לפרשת בהמה חיה ועוף ולמה אח"ך ולא קודם. ידוע שישראל נמשלו לכוכבים ונמשלו לעפר ונמשלו ג"כ לבהמה שנאמר נמשל כבהמות נדמו אפ"ל שבזמן שישראל עושים רש"ם אין כל אומה ולשון שולטת בהם שנא' ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ, ובפרט אם יש בו ענוה ושפלות וחושב עצמו כתולעת שהוא פחות שבנבראים הרי הדבר נהפך, ואחרון ראשון יהיה ומעולה על הכל. ואם ח"ו אינם עושין רצונו ש"מ הרי נמשלו לבהמה ולעפר ואפ' הבהמה נמשל האדם בפניה כבהמה והכל מושלים עליו וזה רודה בו וזה מושל בו וזה נושכו וזה עוקצו, לזה בא הסמיכות כדי שיתבודד האדם ויחונן דעתו עליו וישפיל עצמו עד הקצה האחרון. וכל גיא ינשא השי"ת ינהלנו בחסדו ויחננו דעת לידע האמת. וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ. וידבר ה' אמ"ל, דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע זש"ה כל עמל האדם לפיהו שלא נברא הפה לאכול ולשתות ולדבר דברים בטלים אלא לעמלה של תורה ואז שכינה שורה עליו ורוה"ק בפיו לדבר תמיד דברי אמת דברי תורה זהו אשה כי תזריע ס"ת גי' פ"ה והזרע של פה ועמלו הוא עסק התורה שכן תמצא הנשאר אחר ס"ת גי' כ"ה עם תי' וילדה גי' התורה שכינה וב' כוללים ויזכה להיות לראש ולעטרת ת"ת זר זהב סביב עליו שהתורה מולידה ומצמיחה זר זהב וקרון עור פנים זהו וילדה זכר, זכר גי' זר הזהב ע"ה והטומאה והקליפה ספה תמה ממנו ונשאר בטהרותו טהרת התורה ואין חטא בא ע"י אלא תתרחק הקליפה ממנו כריחוק האשה הנדה מבעלה שבעה ריחוקים עד אשר לא תשיג ידה בו זהו בימי נדת דותה דהיינו הקליפה וכן תמצא ס"ת וטמאה שבעת ימים תמה מתה התם וכלה שבכח עסק התורה תתום ותכלה חלאת הזוהמא והקליפה בב"א, ועד"ה אשה כי תזריע ז"ש רז"ל איש ואשה שזכו י"ה ביניהם היינו או"א העליונים וכן תזריע גי' תרפ"ז וז' שמות רל"ב תנ"ה גי' תרפ"ז גי' תזריעו, ור"ת כי תזריע וילדה זכר זכות, זהו שארז"ל אם יזכו י"ה ביניהם אשה היא רמז לבינה אשה העליונה, כי תזריע גי' זרע ת"ם היא לאה הנקראת תם וילדה זכר היא זעיר וטמאה גי' ה"ס שאם ח"ו אנו מגועלים במעשים הרעים כ"י שהיא נדה ונעה מעלינו בשביל כך, ואם נתקן מעשינו אז תחזור שכינה לשרשה יהיה אור הלבנה כאור החמה בראש כל אמיר, שבעת ימים כימי נד"ת דותה ר"ת גי' שכינה ע"ה שכינה על ראשינו ועטרת ת"ת לעמוסי בטן, ויהיה הפך וטמאה ה"ס גי' אדני עם ד' אותיות אדון כל הארץ. ויהיה הפך נדת תנ"ה עם הכולל שאז בכח מעשינו הטובים ותפלותינו ומצותינו ולמודינו בתורה לשמה יושפע לה שפע מג' אהי"ה העולים תנ"ה וזה יהיה לה הוד והדר בסוד אשר תנ"ה הודך על השמים ז"א א"נ השמים שם ים, שם היא המלכות הנקרא שם. שם ה' צבאות בסוד ויעש דוד שם ים היא המלכות ג"כ הנקרא ים סוף העליון סוף המדות העליונו' כידוע לי"ח והשי"ת יצילנו משגיאות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0