r פירוש משכיל דורש לפרשת וירא - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת וירא

23 ינואר

 יח, א, וירא אליו ה'.


 יש להבין למה נראה לו (ה') המראה הזה כי לא נתפרש בפסוק שאחר זה דבר מה' אלא וישא עיניו וירא שהוא ספור אחר. גם למה נראו לו האנשים ודברי רש"י ז"ל ידועים. אבל עוד קשה למה מתחלה הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו ואח"כ ראה וכו' וא"כ לא תיקן הי"ת כלום. גם למה אמר הכתוב וירא וירא שתי פעמים.

 עוד יש לדעת מתי נתרפא אברהם מהמלאך והיכן נזכר בפרשה גם יש לדעת על מ"ש רש"י ז"ל ויאמר אדני אל נא תעבור לגדול שבהם אמר כן. מי הוא הגדול שבהם. ואשר לעד"ן לפרש כי וירא אליו ה' היה לצורך שלשה דברים. הא' כמ"ש רש"י לבקר את החולה. הב' כדי לבשר את שרה ולחדש כנשר נעוריה כמ"ש אחרי בלותי היתה לי עדנה, הג' להודיעו ענין זעקת סדום כי רבה כמש"ה וה' אמר המכסה אני וגו'. וכנגד ג' דברים אלו נראה לו ה' עם ג' מלאכים שעל ידם יעשה הקב"ה ג' דברים אלו, וזהו וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים ניצבים עליו, ובאותה שעה ריפא אותו רפאל וחזרו לאחוריהם ללכת מעליו כיון שהשלים רפאל שליחותו עם אברהם, ואז וירא פעם ב' שנתרפא והרגיש בעצמו שהוא בריא, מיד נתאוה להכניס אורחים. וירץ לקראתם אל פתח האהל וישתחו ארצה ויאמר אדני לגדול שבהם והוא רפאל שריפא אותו, ונקרא גדול מפני ב' דברים הא' מפני שהוא העיקר באותה שעה שעשה מצותו לכך נהגו בו חבריו כבוד והוליכוהו בראש או באמצע כמ"ש הר' שפתי חכמים. וכן אמרו חז"ל חביבה מצוה בשעתה. והב' מפני שהוא בחי' המכריע כי הא' שהוא שליח כדי לבשר את. שרה (אוריאל) [מיכאל] הוא חסד, והב' להפוך את סדום גבריאל, הוא דין. והג' שהוא לרפאת את אברהם ולהציל את לוט הוא רחמים. והוא מכריע שהוא מטה כלפי חסד מה שהיה חולה מצד כח הדין וגדול המכריע. ואח"כ כיון שראה אותו הקב"ה מצטער על שלא באו אורחים והוא כבר נתרפא הניח אלו, להניח דעתו. ואז ויאמרו כן תעשה כאשר דברת, ואח"כ השלימו שאר שליחותם ועמדו לבשר את שרה וכל הנזכר אחר זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0