r פירוש משכיל דורש לפרשת זאת חקת - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת זאת חקת

23 ינואר

יט, ב. זאת חקת התורה.


טעם לפרה אדומה שמטהרת הטמאים ומטמאת הטהורים אפשר לומר, ותחלה נעורר על מה שנקראים מי חטאת מי נדה שפירש הראב"ע ז"ל, למי נדה פירושו רחוק כמו מנדיכם. וקשה איך נקראו כן והם באים לטהר ולקרב, לכן נראה שכן בכח אפר הפרה שהוא רמז לדינים ולגבורות החזקות לגרש בכח ההזאה ממנו כל רוח השורה על האדם, ולכן נקרא מי נדה על שמרחיקים מן האדם הרוח השורה עליו. ומזה הטעם מטהרת את הטמאים מפני שמגרשת מעליהם רוח הטומאה ואז רוח טהרה שורה תחתיה ויהיה האדם טהור. ומטמאת טהורים ג"כ מזה הטעם, מפני שהיא מבחי' גבורות חזקות בכח ההזאה מהאפר שלה על האדם, מגרשת רוח הקדושה מעליו וממילא רוח טומאה באה תחתיה כי כן בהעדר האור יבא החשך וכן להיפך. ומ"מ מה שמטהרת עדיף יותר ממה שמטמאת, שהיא מטהרת טומאת שבעה ואינה מטמאה אלא טומאת ערב, כי אין גבורותיה החזקות מזיקות לרוח הקדושה כמו שמזיקות לרוח הטומאה שהם מגרשים כל תוקף רוח הטומאה עד גמירא ועולה מטומאה החמורה אל הקדושה העליונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0