r פירוש משכיל דורש לפרשת כי תצא - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת כי תצא

23 ינואר

כב, ו, כי יקרא קן צפור.


 ארז"ל פרט למזומן נלמד מזה שמצוה זו היא מן המצוות שאינן תלויים ברצון האדם שסודם למעלה מהרצון בסוד עתיק יומין מזל העליון שהוא מקור כל המזלות כמ"ש הרש"ז ז"ל בסידורו ולזה נסמך לה פ' כי תבנה בית חדש שמבחי' ע"י שהוא מקיף למקיף נעשה סוד בית והיכל לנשמה ועמ"ש בפ' חיי שרה באורך. ועפ"ז נמצא טוב טעם ודעת למה שהעידו זקנים שמצוה זו בדוקה ומנוסית למי שהוא חשוך בנים שאם יזכה לקיים מצוה זו כתקנה הקב"ה פוקד אותו בבן של קיימא, וזה לפי שהיא מצוה הרומזת למזל העליון שהוא מקור כל המזלות, ולכן ודאי יוכל להיות שעל ידה מתעורר השי"ת ליתן לו בן מצד המזל הזה שבו תלויים בני חיי ומזוני וה' ברחמיו יורנו נפלאות מתורתו, אמן סלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0