r פירוש משכיל דורש לפרשת נח - נוסח תימן

פירוש משכיל דורש לפרשת נח

23 ינואר

ומכל החי, פירש"י ואפי' שדים.


 יש להקשות מה צורך להכניס אפילו שדים, שהרי אינם מתים מן המבול כבני אדם, כי לא יחנקו מריבוי המים, ויכולין הן לעוף באויר בלא תיבה ויותר מן התיבה. ולעד"ן דמפני שלא שמשו המזלות ובטלה תנועת הגלגל כמ"ש רש"י ז"ל ע"פ ויום ולילה לא ישבותו מכלל ששבתו בימות המבול שלא שמשו המזלות ולא ניכר בין יום ובין לילה, לכך מתו אפי' השדים מחמת ביטול תנועת הגלגל. הרי שהוא הגורם חיבור כל נברא ואפי' השדים, שהרי גם הם מחוברים מב' יסודות אש ורוח ואינו אלא ע"י תנועת הגלגל, וכשבטלה התנועה בהכרח שכל המחובר מהיסודות משניהם או מד' שיפרד מחבורו בשביל שביתת תנועת המזלות. ואמנם בתוך התיבה נתקיימו כל הבריות, ונשאר חיבורם ע"י נס ואות בכחו ית' וע"י בריתו אשר כרת עמהם. ואף על הפירות שלא ירקבו. וא"ת א"כ שע"י ביטול התנועה כלו ואבדו כל הבריות ואפי' שדים, למה ירד עוד מבול דהא בביטול שימוש המזלות סגי. וי"ל דעיקר הפורענות נתחייבה להיות ע"י מי המבול בגזירת עליון כפי עוונותיהם מדה כנגד מדה כידוע מדרז"ל, וביטול התנועה אינו אלא מטעם עכשיו שהעולם חרב ואין צורך בה עוד לקיום העולם, משום דהעיקר אצלנו, יהי מאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ, וכשאין אדם על הארץ אין צריך להיות מאורות ברקיע השמים, ואצ"ל שאר מזלות שאין פעולתם כ"כ כחמה ולבנה. שלא נבראו אלא בשביל יושבי הארץ וקיומם. ולכן בזמן המבול שגזר ה' לשחת כל בשר מנע ג"כ כח התנועה כי לא יחוגו וינועו כשכור, אלא בחכמתו העליונה להשפיל ולהרים לארץ ולדרים.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0