r פירוש קיץ המזבח לפרשת במדבר סיני - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת במדבר סיני

23 ינואר

ב, ב, איש על דגלו באתת וגו'.


      במדרש זש"ה נרננה בישועתיך ובש"א נדגול, שהקב"ה קבע שמו בשמותינו ועשה אותנו דגלים, שנאמר איש על דגלו באותות, חבה גדולה חיבב הקב"ה את ישראל ועשאן דגלים כמלאכי השרת כדי שיהו ניכרין שהן שבט"י ונהיה מובדלין משאר האומות, שמכולן לא בחר ולא אהב אלא ישראל שנאמר ודגלו עלי אהבה, עכ"ל. באו ללמדינו כמה צריכין אנו לעבוד את ה' בשמחה, ולשבחו על כל מדה ומדה שמודד לנו ולא נהיה כפויי טובה, שכמה נסים ונפלאות עושה עמנו עד לאין מספר, ונדע שאנו משועבדים לו ולתורתו ונעשה רצוננו כרצונו בכדי לקיים בנים אתם לי"א, ונזכה למאמר הכתוב ולתתך עליון על כל הגויים וגו' אכי"ר.


 


ד, יח, אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי וגו'.


       במדרש למה נאמר להם אל תכריתו, אמר הקב"ה ומה אם בני קהת שיראו מלפני חלקתי להם כבוד כך, כשישראל עושין רצוני עאכו"כ שלא יכרתו מלפני, אלא חיים וקיימים לעולם ולעולמי עולמים שנאמר ואתם הדבקים בה"א חיים כלכם היום, ע"כ. באו ללמדינו שהאדם המשכיל ילך בדרכי ה' שהן דרך החיים ולא יאונה לו כל און, ואין האדם זוכה לזה אא"כ הוא משפיל עצמו עד מאד, שלא זכו בני קהת להבטחה זו אלא בשביל שפלותם וענוותם, וכמו שאמרו חז"ל לימוד לאדם ע"ז הוי קבל וקיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0