r פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת מקץ

23 ינואר

ויהי מקץ, במדרש זש"ה קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר, זמן נתן הקב"ה לעולם כמה שנים יעשה באפילה, ע"כ. לפי שידוע שכך הוא ברייתו של עולם, בתחלה חשך כמ"ד וחשך ע"פ תהום, ואח"כ ויהי אור. ללמד שאין ניכר האור אלא אחר החושך, וכמו כן הצדיקים והישרים בתחלה מתייסרין ביסורין הדומין לחשך ואח"כ יוצאין מאפילה לאורה ולשמחה, שנאמר אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ולמה זוכין לכך, בעבור שקבלו היסורין באהבה ובחבה, דיודעין דלטובתן נתן להם הקב"ה היסורין דעל ידי זה הם מוציאין אורם הזך לעולם, ועולין ממדריגה למדריגה עד שיגיעו למעלה עליונה, וכמו שמצינו ביוסף הצדיק ע"י שקבל ייסורי ה' באהבה ובחבה זכה לצאת מאפילה לאורה ולעלות למדריגה עליונה, וסמך לזה ולתתך עליון וגו'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0