r פירוש קיץ המזבח לפרשת שופטים - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת שופטים

23 ינואר

שפטים ושטרים וגו', במדרש אמר להם הקב"ה לישראל כשאתם משמרים את הדינין אני גבוה שנאמר ויגבה ה"צ במשפט, ומשרה שכינתי ביניכם שנאמר והאל הקדוש נקדש בצדקה, ואני גואל אתכם שנאמר כא"ה שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות, עכ"ל. ללמדינו שכשאנחנו משמרים את הדינים והולכים אחריהן באמת ובלבב שלם אזי הקב"ה משגיח בנו, וכביכול הקב"ה מתגבה ומתעלה ומתנשא, שזה כבוד לשם ב"ה. וכל זה כדי שנדע דרכי הב"ה ונלך בתמימות כמו שנצטוינו, לפי שהן מודיעין לנו איך נלך, ואז נזכה בעבור זה לגאולה שלימה כמו שהבטיחנו ע"י הנביא בחיינו ובימינו אכי"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0