r פירוש קיץ המזבח לפרשת שפטים ושטרים - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת שפטים ושטרים

23 ינואר

יח, שפטים ושטרים תתן לך וגו'.       זש"ה לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל וגו'. שלמה המע"ה מלמד העצל בדרכי ה' לקח ומוסר מן הנמלה, ומה הנמלה שהיא בת יומה ואין לה קצין שוטר ומושל, ואפ"ה מכינה לה צרכה מן הקיץ אל החורף בחכמה שהטביע בה הב"ה, ואינה גוזלת את חברתה, כ"ש וכ"ש האדם שנברא בצלם שחי יותר עאכו"כ שצריך לרוץ אחר עסק התורה וקיום המצוות, בכדי לזכות לנפש היקרה שבו כדי שתמצא את מזונה בעוה"ב, לפי שהאדם דומה בצד מה לנשוי שתי נשים והוא צריך לכלכל את שתיהן, הנפש הרוחנית והנפש הגשמית, והנפש הרוחנית תהיה עולה על הכל, בכדי שבזה תזכה הנפש הגשמית להיות בכלל נפש הרוחנית, ויזכה לשני שולחנות בעוה"ז ובעוה"ב.       ד"א שפטים ושטרים וגו', במדרש אמר להם הקב"ה לישראל כשאתם משמרים את הדינין אני גבוה שנאמר ויגבה ה"צ במשפט, ומשרה שכינתי ביניכם שנאמר והאל הקדוש נקדש בצדקה, ואני גואל אתכם שנאמר כא"ה שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות, עכ"ל. ללמדינו שכשאנחנו משמרים את הדינים והולכים אחריהן באמת ובלבב שלם אזי הקב"ה משגיח בנו, וכביכול הקב"ה מתגבה ומתעלה ומתנשא, שזה כבוד לשם ב"ה. וכל זה כדי שנדע דרכי הב"ה ונלך בתמימות כמו שנצטוינו, לפי שהן מודיעין לנו איך נלך, ואז נזכה בעבור זה לגאולה שלימה כמו שהבטיחנו ע"י הנביא בחיינו ובימינו אכי"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0