r פתגמי יהודי תימן - נוסח תימן

פתגמי יהודי תימן

23 ינואר • אכל בצל ושב בצל ומכל צרה תנצל


 • אדם מזמן למקרים


 • אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה- דיבור שגור


 • אוי לך מיום הדין! אוי לך מיום התוכחה


 • אחיך הגדול כאביך


 • אי רישי עמא מיתקן כולי עלמא מיתקן


 • איום הזקן


 • אין היונה פורחת אלא בכנפיה


 • אין הקב"ה מונהדפים אלא עתים


 • אין מוסרים לחכם אלא ראשי פרקים


 • אין עני אלא עני אלתורה


 • אין עניות במקום עשירות


 • אין צבור עני


 • אין שבח לגויים


 • איני כמזהיר אלא כמזכיר


 • אכול ושתה ושתוק


 • אלדין-עון: אלדנות-עונות


 • אלהים ירבה בטובכם


 • אם יגזור ה' בחיים


 • אם ישבע ירשע


 • אנא השם


 • אני על גבי האדמה


 • אנין דעת


 • אנשי אמונה אבדו


 • ארבעה ועשרים


 • אשה וארץ וכרס


 • אשרי המדבר על אוזן שומעת


 • אתה חונן לאדם דעת


 • בהמות


 • בוכה ומבכה, בוכה ומבכה


 • בחר הטוב לעצמו


 • בטלנים


 • בטעם


 • בלק


 • בנים רשעים גורמים קללה לאביהם,


 • בעיתות


 • ברוך אהיה אשר אהיה


 • ברוך אומר ועשה


 • ברוך אתה לה'


 • ברוך דיין האמת


 • ברוך ה' יום יום


 • ברוך הוא לעד


 • ברוך היודע


 • ברוך עוד הרבה שם


 • בריאת ה'


 • ברכות ה' יגביר מזלך


 • דבר אחד ולא שני דברים


 • ה' יזכרהו בטוב


 • הבור הדור ולא תצטרך לבלאדור


 • הבטיח הרים וגבעות


 • הבן יחטא והאב מכפר


 • הזהר ממי שמומו בפניו


 • הרב עלי המן


 • הרבה מלאכות פחות ברכות


 • והבור ריק


 • ויאמר לקוצרים ה' עמכם


 • זה נבלה וזה טרפה


 • זכה הכלב בנבלה


 • חדאת המן ולא ושתשע באב


 • חכמה בגוים האמן, תורתם אל תאמן


 • חריף ומרחם


 • טוב בטפח ועומד מתשעה ונופל


 • טוב מעט בכוונה מהרבית שלא בכוונה.


 • כבהמות נדמו


 • לחיים ולשלום


 • מאלף ועד תו


 • מביתיה לקבריה (מביתו לקברו)


 • משל- אין אמונה בגוי


 • משל- בקשו קרנים נטלו אזנים


 • עלי המן יא פרעון


 • תאלמנה שפתי שקר

0