r קריאת התורה וההפטרה לשני הימים - נוסח תימן

קריאת התורה וההפטרה לשני הימים

23 ינואר

קריאות והפטריות לימי ראש השנה
קרא ותרגום – אודיו, מאת הרה"ג יהודה גמליאל הי"ו


יו"ט ראשוןיו"ט שני 

0