r שמעון התִּימְנִי או שמעון התֵּימָנִי - נוסח תימן

שמעון התִּימְנִי או שמעון התֵּימָנִי

23 ינואר

"שמעון התימני אומר". גמרתנו מביאה את דעתו של התנא "שמעון התימני". רש"י על אתר מפרש כי "מִתִּמְנָה היה". תמנה היא עיר בארץ ישראל, המוזכרת רבות בתנ"ך. ושמעון נמנה על בניה. מכאן שיש לקרוא שמעון התימני. ברם, המהר"י מעמדין כותב בספרו "לחם שמים": "אנחנו קוראים התימני", לאמר, תנא זה נולד במדינת תימן [אף מדינה זו מובאת בתנ"ך- "חושן מארץ התימני" סוף וישלח] (מובא בסדר הדורות, סדר תנאים ואמוראים, ערך שמעון התימני).


עיון בכתבי יד עתיקים מעלה, כי יש שניקדו התימני ויש שניקדו התימני, אגב, היו תנאים נוספים שלא התגוררו בארץ ישראל, למשל, "נחום המדי" שנקרא כן על שם היותו בן מדינת מדי הרחוקה (ראה מילי דאבות, עמודים צ"ב-צ"ג)


הכרעה מעניינת בשאלה זו מוצא רבי ראובן מרגליות.


שלושים ושבעה תנאים שהוזכרו פעם אחת: הרמב"ם (בסוף הקדמתו לפירוש המשנה) מונה את שמותיהם של שלושים ושבעה תנאים המוזכרים במשנה פעם אחת בלבד. ראשונים ואחרונים רבים עסקו בכך, אחר שמצאו כי יש משלושים ושבעה תנאים אלה שהוזכרו יותר מפעם אחת ומאידך יש תנאים שנזכרו פעם אחת בלבד והרמב"ם אינו מציינם. הדברים הגיעו לידי כך, שבעל ה"חוות יאיר" (שו"ת "חוט השני" סימן י"ט) כותב, כי מכאן יש לדעת שאפילו מזכרונם של גדולים שבגדולים עלולים להשמט ידיעות.


ברם, האחרונים האריכו ליישב את ההשגות על הרמב"ם ולהעמיד את דבריו על תילם ואנו נתמקד באחד משלושים ושבעת התנאים שמנה הרמב"ם, הלא הוא שמעון התימני, שלפי דברי הרמב"ם נזכר פעם אחת בלבד במשנה, במסכת יבמות, סוף פרק רביעי (מט/א), אך למרבה הפליאה הן גם במסכתנו מוזכר שמו ואף במסכת ידים ( פרק ג' משנה א')! והתמיהה המתבקשת היא, מדוע מנאו הרמב"ם בין התנאים המוזכרים במשנה פעם אחת בלבד.


שני שמעון התימני: התשובה לכך פשוטה ביותר שני שמעון התימני היו, האחד הוא שמעון התֵּימָנִי והשני הוא שמעון התִּימְנִי. במסכת יבמות מדובר בשמעון התֵּימָנִי, הוא אכן מוזכר פעם אחת בלבד, ואילו במסכתנו ובמסכת ידים, מדובר בשמעון התִּימְנִי.


אין זו השערה בעלמא. בכתב יד קדום של המשניות הגירסה במסכתנו ובמסכת ידים היא "שמעון התבני" (ראה שינוי נוסחאות במשניות ע"ג פירושים כאן בתענית, וראה תוי"ט בשם הר"ש בידים שם). פשר הדבר, כי העיר תמנה שבארץ ישראל כונתה גם "תבנה", כפי שהוכח על ידי חוקרי עתיקות (ראה שינו"ס שם). רק ביבמות מדובר בשמעון התֵּימָנִי, וזהו שכתב הרמב"ם כי הוא נזכר במשנה פעם אחת בלבד ("מרגליות הים" על מסכת סנהדרין יז/ב).


 

0