r שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת - נוסח תימן

שתילי זתים חלק תשיעי מהדורה מיוחדת

23 ינואר

בעז"ה לפני חג ר"ה יצא מהדורה מיוחדת של ספר שתילי זתים השלם על הלכות סוכה ולולב.


 


פרטים בקרוב.

0