r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

רמזי נר חנוכה

23 ינואר

רמזי נר חנוכה


 


הנה אמרו חז"ל שהדלקת נר חנוכה מצוותה נר איש וביתו, ומניחה על פתח ביתו מבחוץ. נראה דנר חנוכה רומז על אור תורה, שעמל התורה אינו ידע וחכמה בלבד, אלא סגולת התורה היא בעיצוב אישיות האדם, והפיכתו לישות של בן תורה וגברא אחר, משא"כ בשאר חכמות העולם שהן ידע בלבד, ואינן מחייבות דפוסי התנהגות מיוחדים בהתאם לחכמתו. כמו שלמשל מהנדס במקצועו אינו צריך להיראות בצורה הנדסית, וכן פילוסוף יכול להיות חכם ומלומד אבל בחייו הפרטיים יכול לנהוג כיתר בעלי החיים בהתבהמות, ולעומת זה אדם העמל בתורתו זוכה לאור תורה המעצב את אישיותו לרמה רוחנית ומוסרית גבוהה ועצומה. ולכן נמשלה תרבות יון לחשיכה שיש בה חושך ולא אור, משא"כ תורת עם ישראל מעניקה אור לנפש ומרפא לעצם.


וכדי להבין מושג החשיכה במקום האור, נמשיל את הדבר לאדם שנפטר לו ח"ו אחד מקרוביו או העזר שכנגדו, הרי אע"פ שחי ברווחה אין לו אותה משענת וחוסן נפשי, וְיֵצְרוּ צעדי אונו, והולך בחשיכה אף במקום האור.


וע"ד הרמז יש להבין מה שאמרו בגמ' (כב, א) נר חנוכה אסור להרצות מעות כנגדו, והיינו שאי אפשר לשלב גם מעות שהם סמל העולם הזה וחיי החולין שבו, עם אור התורה המקדש את חיי האדם, ואך ורק לצרכים חיוניים יזדקק האדם למעות ולא כערך בפני עצמו, ולכן אסור להרצות מעות לאורה כי אין שניהם הולכים שלובים.


ונחלקו הראשונים אם איסור הרצאת מעות כולל תשמישי מצוה לאור הנר, או שמא האיסור רק בהרצאת מעות, ודעת רוב הראשונים דאף שאר תשמישי מצוה אסור לאור הנר, ולפי דרכינו יש לומר דרומז שאין צריך לחפש מצוות בשעת לימוד תורה אלא לעסוק בתורה בלבד.


ולפי"ז היינו מה שאמרו מניחו על פתח ביתו מבחוץ, כלומר שהתורה צריכה להשתקף באישיותו של בן תורה כדי שכל רואיו יכירו כי הוא מעמלי ועוסקי תורה.


ובשלטי הגבורים על המרדכי פרק במה מדליקין כתב וז"ל: ובשכר שישראל זהירים בנר ילכו לאורו של הקב"ה, שנאמר (ישעיה ס, כ) והיה לך ה' לאור עולם, כי אתה תאיר נרי וה' יגיה חשכי (ש"ב כב, כט), זהו על תלמוד תורה, כשאדם עוסק בתורה לשמה הקב"ה מגיה חשכו שאינו בא לידי עון, ואין מורה בתורה שלא כהלכה. ולכך אמר הכתוב (יהושע א, ח) והגית בו לשון נוגה, כשהקב"ה רואה שלבו של אדם לשם שמים, אפילו שאין בלבו לדעת עומקה של הלכה הקב"ה מגיה דבריו שלא יצא מפיו הוראה שלא כהלכה. וגדול תלמוד תורה יותר מקיום מצוה, שהמצוה אינה מגינה אלא בשעה עוסק בה, והתורה מגינה עליו אפילו בשעה שאין עוסק בה, לפי שמתוכה עושה המצוות כדת, ע"כ דבריו הנפלאים בקשר שבין זהירות בנר לבין ההארה שאדם זוכה לה ע"י עסק התורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0