r פירוש אור האפילה לפרשת וישלח - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת וישלח

23 ינואר

ו'י'ש'ק'ה'ו', נקוד עליו, מלמד שבקש לנשכו ולמצוץ את דמו וקהו שניו. ובשביל שלא נגעו ארבע מאות איש שעם עשו ביעקב זכו שינצל מהם ארבע מאות נער בנחל הבשור. ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי, אמרו הראה הקב"ה לעשו מרכבות של אש וסוסים של אש. ויאמר למצוא חן בעיני אדוני, אמר לקראתך באו כל אלה להציל אותי מכל אויב בדרך הזאת. ויאמר עשו יש לי רב, בשביל שאמר יש לי רב וחלק כבוד ליעקב נחלק לו כבוד ונאמר לישראל רב לכם סב את ההר הזה. כראות פני אלהים, סוד הדבר שנתירא ממנו יותר ממה שנתירא מן המלאך. וכי יש לי כל, ללמדך שנתברך בכל דבר בעוה"ז ולעוה"ב. יעבר נא אדני לפני עבדו, אמר הקב"ה ליעקב לא דייך שעשית את הקדש חול אלא שאני אמרתי ורב יעבד צעיר ואתה אמרת כה אמר עבדך יעקב יעבר נא אדני לפני עבדו חייך שיהיה כן הוא ימשול עליך בעולם הזה ואתה תמשול בו לעולם הבא לכך נאמר יעבר נא אדני לפני עבדו. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, מכאן אתה למד שאין בני עשו נופלין עד שיבא שריד מיעקב ויקצץ רגלם של בני עשו מהר שעיר שנ' וירד מיעקב והאביד שריד מעיר וכתיב ולא יהיה שריד לבית עשו כי פי ה' דבר. וישב היום ההוא עשו לדרכו שעירה, ולא לן עמו שמא יתיעץ בלילה ויהרג אותו בלילה. ולמקנהו עשה סכות, בא אל סכות בימות הגשמים לפיכך בנה לו בית והקים סכות למקנהו שהיו חמשת אלפים וחמש מאות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0