r צדקה תציל - נוסח תימן

צדקה תציל

23 ינואר

יהודי וגוי היו שכנים. כשהיתה ליהודים לויית המת היה הגוי שומע מפיהם את המלה 'צדקה" אך הוא חשב שהם אומרים 'טאקה" שפירושה בערבית חלון קטן, אשנב, ולא הבין מדוע הם מכריזים על חלון בשעה זו. קרא לשכנו היהודי שהיה פיקח ואמר לו: עד עכשיו אנו שכנים טובים, ועתה יש לי שאלה ואם תפתור לי אותה נישאר שכנים טובים. אמר היהודי: ומה השאלה. השיב: שמעתי אתכם אומרים בהלוייה 'טאקה, טאקה'. הבין היהודי מיד למה התכוון המוסלמי והשיב: אדוני, זה סוד דתי גדול מאד ולא אוכל לגלות לך, ואם אגלה יהרגוני היהודים. אם לא תגלה אהרוג אותך אני אמר המוסלמי. טוב שתהרגני ולא אגלה לך. ראה הגוי שלא יצליח באיומים ופנה לפייס את היהודי כי יתן לו כסף ונשבע בשם אללה ובשם הנביא מחמד שלא יגלה זאת לאף אדם. אמר היהודי: מפחד אני, אזניים לכותל, ראה אם אין מישהו מתקרב, אומר לך יא סידי, בודאי אתה יודע שגן עדן כבר תפוס על ידי המוסלמים ואין כניסה אליו לא ליהודים ולא לנוצרים, מפני שהמפתח בידיכם. ומה נעשה וגם אנו רוצים להיכנס ? ובכן ידוע לנו בסודי סודות חמורים כי מעל לפתחו של גן עדן יש אשנב קטן והנשמה יכולה להידחק ולהיכנס דרכו. לכן כאשר מת יהודי ומלווים אותו לקברו מזכירים לו את ה'טאקה' החלון. שמח המוסלמי על שנודע לו סוד ה'טאקה', אבל עם השמחה כעס על היהודים הערומים המרמים את שומר גן העדן המוסלמי. כעסו גדל מיום ליום עד שהחליט לנקום ביהודים הארורים על ידי סגירת הכניסה הסודית לגן עדן. מה עשה ? אמר לעצמו: אמית את עצמי וקודם לכן אצוה שיכניסו לקברי דלי מלא מים וחול ומלט ואסתום בו את ה'טאקה' שמעל לשער. לקח פגיון ודקר בלבו ומת. ערכו לו לויה וקברוהו. הגוי מת בקלון, ולא ראה את החלון. כן יאבדו כל אויביך ה'.

0